Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 21/2013 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


 

 

 

         ZARZĄDZENIE NR 21/2013
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 31 stycznia 2013 r.
                                                                               w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
                                                                       
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
     
                                                                                                                       § 2
 
Plan wydatków po zmianach wynosi 20 066 157, w tym wydatki bieżące 18 090 868 zł , wydatki majątkowe 1 975 289 zł.
 
§ 3
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział 010 rozdział 01008, 01010, 01095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
2.Dział 700 rozdział  70005 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3.Dział 801 rozdział 80101 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4. Dział 852 rozdział 85219 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5.Dział 900 rozdział 90003 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
6.Dział 926 rozdział 92601,92695 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 
 

                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 do zarz nr 21-2013 z dnia 31-01-2013.xls

Podmiot udostępniający: FN- Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-01-31


XLSzał nr 1 do zarz nr 21-2013 z dnia 31-01-2013.xls

Wersja XML