Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 6/2013 z dnia 07 stycznia 2013 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie

 

                                                                                         Zarządzenie nr 6/2013
                                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                                                                                       z dnia 7 stycznia  2013 r.
 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie
 
Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r.  nr 142, poz.1591 ze zm.),§ 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.nr 241, poz.1616),  w wykonaniu upoważnienia zawartego w § 13 pkt  4 i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013  zarządzam, co następuje :
§ 1
Upoważniam :
1)      Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu
2)      Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie
3)      Dyrektora Samorządowego Przedszkola   w Międzylesiu
4)      Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu
do :
1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy ,w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
2.  zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
§ 2
 
1. Wykonywanie wyżej wymienionych czynności odbywa się w ramach przyznanych środków.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, zawiadamiają Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o dokonanych zmianach w planach finansowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie obowiązuje od dnia  02 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

Podmiot udostępniający: Główny Księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-01-07