Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 134/2012 z dnia 08.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 134/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 08 sierpnia 2012 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
Na podstawie uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości gruntowych nr 13, 16 i 371/3, obręb Boboszów, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Uchylam zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Międzylesie, dnia 08 sierpnia 2012 r.
 
 
Uzasadnienie:
W wykazie nr 11/2012 z dnia 06.07.2012 r. będącym załącznikiem do zarządzenia nr 124/2012 z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, wysokość czynszu rocznego została obliczona wg hektarów przeliczeniowych * kwintal żyta, a powinna być liczona według Rozdziału 2 § 9. 1 zarządzenia nr 121/2012   z dnia 05 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie tj. 100 zł brutto za 1 ha fizyczny.
 
Załącznik                                                                                                      WYKAZ NR 13/2012
do zarządzenia nr 134/2012                                      BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
z dnia 08.08.2012                                                                                         z dnia 08sierpnia 2012 r.
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 
Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
Wysokość czynszu rocznego w zł
Termin wnoszenia czynszu
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
1.
Boboszów
dz. 371/3
 SW1K/00044174/9
0,07
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą
7 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
2.
Boboszów
dz. 16
 SW1K/00044174/9
1,09
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
109 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
3.
Boboszów
dz. 13
 SW1K/00044174/9
0,84
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
84 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
 
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 08.08.2012 r. do dnia 28.08.2012 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
 
 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 08.08.2012 r.