Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 250/2011 z dnia 25.11.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży ? dz. 208/3, obręb Gniewoszów.

Zarządzenie nr 250/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 25 listopada 2011 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – dz. 208/3, obręb Gniewoszów.
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały XI/59/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 208/3 o pow. 0,0424 ha, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 208/3 o pow. 0,0424 ha, KW SW1K/00043993/9, położonej w Gniewoszowie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 25 listopada 2011 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
 
 
 Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 250/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości
do sprzedaży – dz. 208/3, obręb Gniewoszów
 
 
 
Wykaz nr 35/2011
 
 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Obręb Gniewoszów
dz. 208/3
KW SW1K/00043993/9
2.
Powierzchnia nieruchomości
0,00424 ha
3.
Opis nieruchomości
Działka niezabudowana
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
7R13 – teren użytków rolnych – uprawy polowe,
7KD(Z) – droga zbiorcza, droga wojewódzka
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
      590 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Termin wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
09.01.2012 r.
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 28.11.2011 r. do dnia 20.12.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-11-25
Wersja XML