Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 54/2011 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Kościelna 3C/12, obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 54/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 30 marca 2011 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Kościelna 3C/12, obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny ul. Kościelna 3C/12, w granicach działki nr 185/48 o pow. 306 m2, KW 57337, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Międzylesie, dnia 30  marca 2011 r.
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
   
 
Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
Nr 54/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Kościelna 3C/12,
obręb Międzylesie, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 
Wykaz nr 7/2011
 
Lp.
Oznaczenie
Treść
1.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
Międzylesie
dz. 185/48
KW 57337
2.
Powierzchnia nieruchomości
306 m2
3.
Opis nieruchomości
ul. Kościelna 3C/12,
lokal mieszkalny położony na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą: jeden pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój o łącznej pow. 30,20 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 6 %
4.
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
5.
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
6.
Cena nieruchomości
Cena lokalu – 41.600 zł brutto
Cena gruntu -       400 zł brutto
7.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
8.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
-
9.
Terminy wnoszenia opłat
-
10.
Zasady aktualizacji opłat
-
11.
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
12.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
16.05.2011 r.
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 04.04.2011 r. do dnia 25.04.2011 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-03-30