Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Samorządowe Gimnazjum Nr 2 w Domaszkowie

Samorządowe Gimnazjum Nr 2 w Domaszkowie
57-522 Domaszków ul. Międzyleska 33

Dyrektor Danuta Włodarczyk
działająca na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Międzylesia
z dnia 11 grudnia 2002 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


Upoważniam
Panią Danutę Włodzrczyk
Dyrektora Samorządowego Gimnazjum Nr 2
w Domaszkowie


Do podejmowania czynności zwykłego zarządu w zakresie majątku komunalnego pozostającego we władaniu Gimnazjum
W szczególności pełnomocnictwo upoważnia do :
1. Kierowania Gimnazjum, w tym w zakresie prowadzenia polityki kadrowej w granicach zatwierdzonego projektu organizacji.
2. Prowadzenia bieżących spraw związanych z gospodarowaniem majątkiem Gimnazjum, utrzymywania go w stanie nie pogorszonym, wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem i w granicach zadań statutowych Gimnazjum.
3. Podejmowania decyzji w sprawach remontów bieżących i ich nadzór.
4. Zawierania umów cywilno- prawnych z zastrzeżeniem uzyskania kontrasygnaty Głównego Księgowego Gimnazjum.
5. Występowania w charakterze zamawiającego w zakresie zamówień publicznych.
Wykonywanie czynności wym. w pkt 1-5 odbywa się w ramach środków
zatwierdzonego planu finansowego Gimnazjum.
6. Zawarcie umów najmu pomieszczeń Gimnazjum wymaga uprzedniego uzgodnienia z Burmistrzem.
Pełnomocnictwa udziela się na czas nieoznaczony, jest ono związane z zajmowanym stanowiskiem Dyrektora i może być odwołane lub zmienione.
Międzylesie dnia 11 grudnia 2002 r. Burmistrz Międzylesia
Tomasz Korczak


Gimnazjum funkcjonuje od 1 września 1999 r.
podstawa działania : Uchwała Nr V/11/99 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie założenia
gimnazjum w Domaszkowie.
zm. Uchwała Nr VIII/55/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 3 czerwca 2003 r.

BUDŻET SZKOŁY na 2003 r. – 520.058 zł
opr. dnia 23 06.2003 r. Bogusława Trubiłowicz Sekretarz MiG
Wersja XML