Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 35/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 27.04.2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 35 924 673,04 zł, w tym dochody bieżące 31 508 684,99 zł; dochody majątkowe 4 415 988,05 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 36 914 174,04 zł, w tym wydatki bieżące 30 792 059,99 zł; wydatki majątkowe 6 122 114,05 zł.

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1.Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095– zwiększenia o kwotę 229 670,55 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2021 rok - zarz 35.xls
XLSzałącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2021 rok - zarz 35.xls
 

Wersja XML