Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 29/A/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.03.2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 34 971 425,49 zł, w tym wydatki bieżące 30 706 948,28 zł; wydatki majątkowe 4 264 477,21 zł.

 

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie  robót publicznych,

- dział 630 rozdział 63003 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie upowszechniania turystyki,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 710 rozdział 71004 - - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

dział 801 rozdział 80113- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie dowozów uczniów do szkół,

- dział 900 rozdziała 90001- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód.

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK


XLSzałącznik nr 1 - wydatki budetu gmint na 2021 rok - Zarz nr 29-A.xls
 

Wersja XML