Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 24/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 26.02.2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 542 657,12 zł, w tym dochody bieżące 30 957 199,30 zł; dochody majątkowe 2 585 457,82 zł.

 

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 34 532 158,12 zł, w tym wydatki bieżące 30 573 406,91 zł; wydatki majątkowe 3 958 751,21 zł.

 

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 756 rozdział 75056 – zwiększenia o kwotę 9 873 zł z tytułu dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 6 400 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- dział 855 rozdział 85504 – zmniejszenia o kwotę 4 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60016 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie  robót publicznych,

- dział 630 rozdział 63003, 63095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie upowszechniania turystyki,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 710 rozdział 71004 - - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

- dział 750 rozdział 75023– przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 756 rozdział 75056 – zwiększenia o kwotę 9 873 zł na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r,

dział 801 rozdział 80101, 80104- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych,

- dział 852 rozdział 85295 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w zakresie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu,

- dział 852 rozdział 85230 – zmniejszenia o kwotę 6 400 zł na realizację zadania pn. „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- dział 855 rozdział 85504 – zmniejszenia o kwotę 4 000 zł na wypłatę świadczenia „Dobry start”.

- dział 900 rozdziała 90015, 90095- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego oraz pozostałej działalności,

- dział 926 rozdział 92601- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu  w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2021 rok - zarz 24.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2021 rok - zarz 24.xls
 

Wersja XML