Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 16/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29.01.2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r.poz.869 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 14 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2021 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 360 765,78 zł, w tym dochody bieżące 30 901 307,96 zł; dochody majątkowe 2 459 457,82 zł.

 

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 34 350 266,78 zł, w tym wydatki bieżące 30 455 688,27 zł; wydatki majątkowe 3 894 578,51 zł.

 

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

U Z A S A D N I E N I E :

1.Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 521 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r.

 

2.Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

- dział 600 rozdział 60004, 60016, 60095– przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji transportu publicznego oraz robót publicznych,

- dział 630 rozdział 63003 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie upowszechniania turystyki,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75075– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie promocji gminy,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych,

- dział 801 rozdział 80104- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącego funkcjonowania Samorządowego  Przedszkola w Międzylesiu,

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 521 zł  na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 r,

- dział 854 rozdział  85416 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacja planu w zakresie wypłat stypendium dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe,

- dział 900 rozdział 90005 -  przeniesienia pomiędzy w ramach realizacji projektu pn. „"Ziemia Kłodzka – czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" na podstawie umowy partnerskiej, projekt realizowany będzie w ramach RPO WD 2014-2020, współfinansowany z EFRR,

- dział 900 rozdziała 90015, 90025, 90026 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego, działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2021 rok - zarz nr 16.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2021 rok - zarz nr 16.xls
 

Wersja XML