Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 2/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 04 stycznia  2021 r.

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Międzylesie

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) ,§ 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U.nr z 2019 r, poz.1718), w wykonaniu upoważnienia zawartego w § 13 pkt  5 i 7 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Upoważniam :

 1. Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu
 2. Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie
 3. Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu
 4. Dyrektora Samorządowego Żłobka w Międzylesiu
 5. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

do :

1. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy ,w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 2

 

1. Wykonywanie wyżej wymienionych czynności odbywa się w ramach przyznanych środków.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych, zawiadamiają Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie o dokonanych zmianach w planach finansowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia  01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

Wersja XML