Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 1/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 4 stycznia 2021 r.

 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego, wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2021 rok

 

 Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art.247 ust.1 i art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz.869 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXVIII/151/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2021, zarządzam, co następuje :

 

§ 1

Ustala się plan finansowy wykonawczy dochodów budżetu gminy Międzylesie na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ustala się plan finansowy wykonawczy wydatków budżetu gminy Międzylesie na rok 2021

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 

 

 

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2021 rok - zarz nr 1.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2021 rok - zarz nr 1.xls
 

Wersja XML