Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lutego 2020 roku obowiązuje na terenie Gminy Międzylesie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujący obowiązek selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

Wraz ze zmianą ustawy zmieniła się opłata za odbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady będące odpadami komunalnymi w kompostowniku przydomowym, ustalono zwolnienie w wysokości 1,00 złotych od opłaty ustalonej.

LICZBA OSÓB

SEGREGACJA

SEGREGACJA Z KOMPOSTOWNIKIEM

1

28,00 ZŁ

27,00 ZŁ

2

56,00 ZŁ

54,00 ZŁ

3

84,00 ZŁ

81,00 ZŁ

4

112,00 ZŁ

108,00 ZŁ

5

114,00 ZŁ

109,00 ZŁ

6

116,00 ZŁ

110,00 ZŁ

7

144,00 ZŁ

137,00 ZŁ

8

172,00 ZŁ

164,00 ZŁ

9

200,00 ZŁ

191,00 ZŁ

10

228,00 ZŁ

218,00 ZŁ

 

Opłaty uiszczane są co miesiąc do 15 – go następnego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji.

Opłata obejmuje osoby zamieszkałe daną nieruchomość, a nie osoby zameldowane.

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. Natomiast wszelkich zmian w deklaracji dokonuje się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku budynków wielorodzinnych opłatę uiszcza wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych możemy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu 57 9523 0001 0100 21 76 2001 0044 lub w kasie Urzędu.

 

 

Wersja XML