Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 219/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie  Nr 219/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2018  poz. 1629)  oraz Zarządzenia nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

§1

1.      Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku znajdującego się na stanie Urzędu Miasta i Gminy ( w tym Basen Kąpielowy w Międzylesiu) , Ochotniczych Strażach Pożarnych, świetlic wiejskich według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

2.      Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną Zarządzeniem nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006 r.

3.      Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 grudnia 2018r. a zakończenia na dzień 15 stycznia 2019r.

4.      Ustalam termin rozliczenia inwentaryzacji na dzień 15 lutego 2019 r.

§2

1.      Inwentaryzacja w formie spisu z natury obejmuje następujące składniki majątkowe:

1.      aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych),

2.      środki trwałe ( z wyjątkiem gruntów),

3.      pozostałe środki trwałe,

4.      niezużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu tj. paliwo w bakach, opał,

5.      składniki majątkowe pozostające w używaniu przez inne jednostki.

2.      Inwentaryzacja w formie potwierdzenie salda obejmuje następujące składniki majątkowe:

1.      aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych,

2.      należności, ( z wyjątkiem należności spornych ).

3.      Inwentaryzacja w formie weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów obejmuje następujące składniki majątkowe:

1.      grunty i środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony,

2.      wartości niematerialne i prawne,

3.      należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,

4.      należności sporne i wątpliwe,

5.      środki trwałe w budowie,

6.      inne aktywa i pasywa nie podlegające spisowi z natury i potwierdzeniu sald.

§3

1.      Składniki majątku wymienione w § 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.

2.      Inwentaryzację środków pieniężnych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie należy przeprowadzić metodą spisu z natury.

3.      Inwentaryzację środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów, środków trwałych w budowie, pozostałych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych – należy przeprowadzić metodą weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.

§4

1.      Powołuję zespół spisowy do spisania składników majątkowych wymienionych w § 2 pkt.1.1 w składzie:

1.      Daria Bartkowska - przewodniczący

2.      Nalborczyk Aleksandra- członek

2.      Powołuję zespół spisowy do spisania składników majątkowych wymienionych w § 2 pkt. 1.2 w składzie:

1.      Ewa Siwek- przewodniczący

2.      Andrzej Satko- członek

3.       Katarzyna Marcinek- członek

4.      Justyna Adamów- członek

3.      Powołuję zespół spisowy do spisania składników majątkowych wymienionych w § 2 pkt 1.3 i 1.5 znajdujących się na stanie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu w składzie:

1.      Marek Gliński- przewodniczący

2.      Agata Rarus - członek

3.      Katarzyna Bernasińska- członek

4.      Powołuję zespół spisowy do spisania składników majątkowych wymienionych w § 2 pkt. 1.3 znajdujących się na świetlicach wiejskich w składzie:

1.      Olga Ziętara- przewodniczący

2.      Dariusz Kosacz- członek

5.      Powołuję zespół spisowy do spisania składników majątkowych wymienionych w § 2 pkt 1.3 znajdujących się w Ochotniczych Strażach Pożarnych oraz § 2 pkt 1.4 w składzie:

1.      Monika Harasińska- przewodniczący

2.      Justyna Cisoń- członek

3.      Jerzy Sługocki- członek

§5

1.      Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia składników majątkowych wymienionych w § 2 pkt 1. w składzie:

1.      Julita Dudek- przewodniczący

2.      Karolina Poznańska

3.      Krzysztof Ważgint- członek

2.      Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia składników majątkowych wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 w składzie:

1.      Iwona Miśków-Kostrzewa- przewodniczący

2.      Anna Stopyra- członek

Składniki wymienione w § 3 pkt 3.1 i 3.5 przy udziale:

3.      Ewa Siwek- członek

4.      Andrzej Satko- członek

§6

Komisje Inwentaryzacyjne zobowiązane są do:

1.      Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,

2.      Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 15 lutego 2019 r.

3.      Sporządzenia końcowego rozliczenia z przebiegu spisu z natury i sformułowania wniosków.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi w zakresie organizacji, w zakresie poprawności finansowej i rozliczeń Skarbnikowi oraz Głównemu Księgowemu.

§8

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

Do wykonania otrzymują:

1.      Aleksandra Kruk

2.      Agata Ziental

3.      Monika Makarska

4.      Justyna Cisoń

5.      Olga Ziętara

6.      Ewa Siwek

7.      Marek Gliński

8.      Katarzyna Marcinek

9.      Dariusz Kosacz

10.  Andrzej Satko

11.  Anna Stopyra

12.  Monika Harasińska

13.  Iwona Miśków-Kostrzewa

14.  Agata Rarus

15.  Aleksandra Nalborczyk

16.  Julita Dudek

17.  Karolina Poznańska

18.  Daria Barkowska

19.  Krzysztof Ważgint

20.  Katarzyna Bernasińska

21.  Jerzy Sługocki

22.  Justyna Adamów

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

Wersja XML