Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 145/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 145/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.07.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 597 067,90 zł, w tym wydatki bieżące 25 967 347,04 zł; wydatki majątkowe 4 629 720,86 zł.

 

 § 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 28 937 067,90 zł, w tym wydatki bieżące 24 548 676,64 zł; wydatki majątkowe 4 388 391,26 zł.

 

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

 1. Zmian w zakresie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 750 rozdział 75011 – zmniejszenia o kwotę 18 926 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 49 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

2. Zmian w zakresie wydatków  dokonano z tytułu:

- dział 010 rozdział 01095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją pozostałych zadań w zakresie rolnictwa,

- dział 020 rozdział 02001 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki leśnej,

-dział 600 rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie organizacji robót publicznych,

-dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 750 rozdział 75011 – zmniejszenia o kwotę 18 926 zł z tytułu dofinansowania kosztów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

-dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

- dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80150- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświaty

- dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 49 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

- dział 921 rozdział 92120 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie ochrony zabytków

- dział 926 rozdział 92601, 92695 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w zakresie kultury fizycznej

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 -dochody- zarz 145.xls
XLSzał nr 2 -wydatki- zarz 145.xls
 

Wersja XML