Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 138/2017 z dnia 07.07.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 138/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 07.07.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r.poz.1870 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 566 493,90 zł, w tym wydatki bieżące 25 936 773,04 zł; wydatki majątkowe 4 629 720,86 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 28 906 493,90 zł, w tym wydatki bieżące 24 518 102,64 zł; wydatki majątkowe 4 388 391,26 zł.

 

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

 1. Zmian w zakresie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 1 966 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r.

2. Zmian w zakresie wydatków  dokonano z tytułu:

- dział 801 rozdział 80110, 80195- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświaty – wniosek aplikacyjny do projektu,

 

- dział 852 rozdział 85215 – zwiększenia o kwotę 1 966 zł z tytułu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r,

- dział 921 rozdział 92109 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z wprowadzonymi zmianami w przedsięwzięciu sołectwa Goworów w ramach funduszu sołeckiego.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 -dochody- zarz 138.xls
XLSzał nr 2 -wydatki- zarz 138.xls
 

Wersja XML