Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Międzylesie, dnia 31.03.2017  r.

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

 

I. Przysługujące gminie prawa własności.

1. Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych………………..…….. ..2.101,00  ha 

w tym: powierzchnia gruntów leśnych………………………………….….247,00 ha

2. Nieruchomości budynkowe stanowiące własność lub współwłasność gminy:

     - Zespół Szkół w Międzylesiu (1),  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie (3),  Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu (1)

f)   Biblioteka Publiczna w Międzylesiu (1)

II. Wartości nieruchomości  (w zł.) – na 31.12.2016  r,

 

1. nieruchomości gruntowe ………………………………………………………… 40.690.045,57                                                                                                                                                     

2. drzewostan …………………………………………………………………………1.688.193,38                                  

3. budynki:                                                                                         

  4. Infrastruktura ( m. in. oświetlenie, chodniki, wiaty, drogi,

      mosty, przepusty)...................................................................................................37.731.222,10                                                                                5.  Środki transportu …………………………………………………………………..1.518.269,12                                          6.  Urządzenia ( m. innymi piece c.o,  gazowe, komputery)………………..……………935.172,42

 

III.   Wierzytelności gminy (w zł.)

 

 1. Należne gminie należności z tytułu :
  • sprzedanych lokali, budynków. …………………………………………………....15.290,00
 1. zaciągnięte przez gminę pożyczki i kredyty ( w zł.) na:

 

IV. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

 

 

 

 

Pow. w ha

1.

grunty będące przedmiotem dzierżawy w tym: rolne – 1.258 ha; nierolne 1,22 ha                                               

1.260

2.

Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste

 

 

na rzecz osób fizycznych  i prawnych                                                                        

    11,0

3.

grunty oddane nieodpłatnie w użyczenie stowarzyszeniom: min. kluby sportowe, OSP

8,74

4.

grunty zarządzane nieodpłatnie  przez jednostki oświatowe i gminne instytucje kultury

3,96

5.

grunty zarządzane nieodpłatnie  przez Rady Sołeckie

13,40

6.

grunty zarządzane przez gminną jednostkę – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) oraz Zakład Usług Komunalnych (ZUK)

 

28,0

7.

Grunty nieodpłatnie zarządzane przez parafie

2,60

8.

Kompleks basenu kąpielowego

0,85

 

V. Dochody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności (w zł.)……..……….…864.510,88

w tym:

 1. sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, …………………………….…..............206.098,07
 2. sprzedaż gruntów…………………………………………………………………….389.661,52
 3. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ………………………………………….26.913,16
 4. dzierżawa gruntów ……….……...………………….………….................................218.288,92
 5. dzierżawa/najem budynków ………………………….……………………………....23.549,21

 

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego (grunty w ha)

1. Zbycie gruntów – powierzchnia ogółem ………………………………………….……..2,46 ha

w tym:

 

a)  zbycie działek rolnych na poprawę zagospodarowania nieruchom. przyległych (3)….…0,2530

b)  gruntu pod budynkami użytkowymi i gospodarczym………….………………...............0,8598

c) sprzedaż gruntów pod zbywanymi lokalami……………………..………………….........0,1239

d) sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych ( 3)………..………………...…..........0,6770

e) zwrot działek siedliskowych (1)………………………………………………………..…0,2387

f) sprzedaż udziału gminnego w działce zabudowanej …………………….…………….….0,1878

g) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego…………………………………………….….0,1169

2.  Sprzedaż nieruchomości lokalowych/budynkowych (ilość):

2.1. lokale mieszkalne – ……………………….6

2.2.lokale użytkowe……………………………1

2.3. budynek gospodarczy……………………..1

2.4. budynki użytkowe…………………….......2

 

informację sporządziła:

Wiesława Szyrszeń – ref. ITiG

Monika Makarska- ref.FN

 

 

Wersja XML