Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 139/2016 z dnia 03.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu dokonujących czynności kontrolnych.

Zarządzenie Nr 139/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03.06.2016

 

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu dokonujących czynności kontrolnych.

Na podstawie art. 33 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. Wprowadza się legitymacje służbowe dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, którym jest niezbędna przy wykonywaniu czynności służbowych w sytuacjach określonych przez odrębne przepisy.
 2. Legitymację służbową wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie na podstawie wniosku złożonego przez bezpośredniego przełożonego pracownika. Wzór wniosku o wydanie legitymacji służbowej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 3. Wzór legitymacji służbowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 4. Ewidencję wydanych legitymacji służbowych prowadzi Sekretarz Miasta i Gminy wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 1. Legitymacja służbowa pracownika samorządowego podlega wymianie w przypadku:
 1. zmiany nazwiska,
 2. uszkodzenia lub zniszczenia,
 3. upływu terminu ważności,
 4. zmiany stanowiska.
 1. Legitymację służbową pracownika samorządowego wystawia się tylko tym pracownikom, którym jest ona niezbędna przy wykonywaniu czynności służbowych, tj. dokonywaniu czynności kontrolnych poza lokalem Urzędu lub wymaga tego charakter wykonywanej pracy.
 2. Legitymacja służbowa może być wykorzystywana tylko przy wykonywaniu czynności służbowych, o których mowa w ust. 2.
 3. Pracownik uprawniony do otrzymywania legitymacji służbowej, obowiązany jest do jej okazywania przed przystąpieniem do wykonywania czynności służbowych, o których mowa w ust. 2.

§ 3

Pracownik obowiązany jest do niezwłocznego zwrotu legitymacji służbowej lub oddania jej do depozytu prowadzonego przez Sekretarz Miasta i Gminy w przypadku:

 1. ustania stosunku pracy;
 2. zawieszenia w czynnościach służbowych;
 3. nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden miesiąc;
 4. otrzymania urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego w wymiarze dłuższym niż jeden miesiąc.

§ 4

Pracownicy obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji służbowych, chronić je przed utratą i zniszczeniem.

 

§ 5

 1. W przypadku utraty legitymacji służbowej pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym komórkę organizacyjną wymienioną w § 1 ust. 4. Pracownik, który po otrzymaniu nowej legitymacji służbowej odzyskał utraconą legitymację służbową, niezwłocznie zwraca ją właściwej komórce organizacyjnej wymienionej w § 1 ust. 4.
 2. Legitymacja służbowa zachowuje swą ważność do końca roku kalendarzowego, w którym została wydana. Ważność legitymacji służbowej przedłuża się na kolejny rok kalendarzowy przez użycie pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w otoku Urząd Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
 

Wersja XML