Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nr 1/2016 z dnia 5 stycznia 2016 r w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2016 rok

    Zarządzenie nr 1/2016

              Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

       z dnia 5 stycznia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2016 rok

 Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz. 1515) ,art.247 ust.1 i art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XIV/65/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2016, zarządzam, co następuje :

 

§ 1

Ustala się plan finansowy wykonawczy dochodów budżetu gminy Międzylesie na rok 2016 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy wykonawczy wydatków budżetu gminy Międzylesie na rok 2016

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się plan finansowy wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

XLSzał nr 1 -dochody zarz 1-2016.xls
XLSzał nr 2 -wydatki zarz 1-2016.xls
XLSzał nr 3 - Plan finansowy dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - zarz 1-2016.xls
XLSzał nr 3 -Plan finansowy wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zarz 1-2016.xls
 

Wersja XML