Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NR 288/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 288/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r.poz.885 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr III/6/2014 z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Plan dochodów po zmianach wynosi 29 137 595,85 zł, w tym dochody bieżące

23 316 483,14 zł; dochody majątkowe 5 821 112,71 zł.

 

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Plan wydatków po zmianach wynosi 25 420 295,85 zł, w tym wydatki bieżące

22 784 418,43 zł;  wydatki majątkowe 2 635 877,42 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

I. Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:

- dział 852– zwiększenia o kwotę 84 650 zł z tytułu dotacji na  wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (porywiste wiatry, trąba powietrzna, gradobicie), które wystąpiły na terenie gminy Międzylesie w dniu 8 lipca 2015 r oraz przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami z związku z wypłatą odprawy pośmiertnej dla pracownika.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

XLSzał nr 1 - dochody , zarz 288.xls
XLSzał nr 2 -wydatki, zarz 288.xls

Wersja XML