Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 1. Stanowisko podinspektora w Referacie  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
 2. Komórka organizacyjna – Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ

1. Wymagania niezbędne:

   1)  obywatelstwo polskie;

   2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;

   3)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
        lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   4)  nieposzlakowana opinia;

   5)  wykształcenie wyższe techniczne.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

    1)   biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna);

 1. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo zamówień publicznych; ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne; ustawy Prawo budowlane; kodeksu postępowania administracyjnego;
 2. skrupulatność, rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy, kreatywność i komunikatywność;
 3. preferowane doświadczenie w pracy w administracji na stanowiskach pokrewnych oraz doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności.

IV. GŁÓWNE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU PRACY

1. W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym m.in. prowadzenie spraw dot.:

     a) przygotowywania i prowadzenia  procedury związanej ze zmianą miejscowego planu
         zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie oraz zmiany studium
         uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy  Międzylesie;
     b) przygotowywania materiałów do oceny aktualności studium i planów miejscowych;
     c) sporządzania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego.

2.  W zakresie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne m.in. prowadzenie spraw dot:

     stałej aktualizacji danych związanych z nazewnictwem ulic, numeracji porządkowej nieruchomości.

3. W zakresie ustawy Prawo budowlane m.in. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem procesu inwestycyjnego.

4. W zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. prowadzenie spraw dot:
      przygotowywania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy
     - Prawo zamówień publicznych oraz wg  procedur określonych przez Burmistrza, udział w pracach komisji przetargowej.

5. W zakresie ustawy kodeks postępowania administracyjnego -  prowadzenie procedur administracyjnych.

6. Przygotowywanie i prowadzenie projektów realizowanych przez Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, dofinansowywanych ze środków UE   
    i budżetu Państwa.

V.  INFORMACJE O WARUNKACH  PRACY
     1)   praca na pełny etat,
     2)   praca w godzinach od 7:15 do 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz
           w godz. 8:00 do 16:00 w każdy wtorek.
     3)   wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
           2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.
           398 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta
           i Gminy Międzylesie,
     4)   wynagrodzenie wypłacane z dołu, na dwa dni przed dniem kończącym każdy miesiąc,
     5)   praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
     6)   kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,

VI.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VII.  WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny
 2. curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,
 3. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu osobistego (obie strony),
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym się postępowaniu karnym,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych
 7. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające staż pracy (inne dokumenty według uznania kandydata),
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101,  poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru.

VIII. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych odpowiednio kopertach na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, z dopiskiem:

”Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie  Infrastruktury Technicznej
i Gospodarki”
- w terminie do 14 kwietnia 2014 r. do godz. 11.00 w pok. nr 7 (sekretariat Urzędu).

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu (data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzylesie.pl

Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie Aleksandra Kruk  tel. 74 8126 327 lub 74 9126 347.

                                                                                                                                          

Międzylesie, 31 marca 2014r.

                                                                                          

                                                                   BURMISTRZ

                                                                                                                                                                     (-)  Tomasz  Korczak

Wersja XML