Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

O G Ł O S Z E N I E

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. księgowości

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Referacie  Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie

Plac Wolności 1 Międzylesie

II. OKREŚLENIE STANOWISKA

 1. Stanowisko podinspektora ds.  księgowości
 2. Komórka organizacyjna – Referat Finansowy Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

III. OKREŚLENIE WYMAGAŃ

1. Wymagania niezbędne:

   1)  obywatelstwo polskie;

   2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych;

   3)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
        lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   4)  nieposzlakowana opinia;

   5)  wykształcenie wyższe ekonomiczne.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

    1)   biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),

 1. znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy

o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeksu postępowania administracyjnego,

 1. skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy;
 2. inne kwalifikacje zawodowe, przydatne na stanowisku pracy.

IV. GŁÓWNE ZADANIA WYKONYWANE NA STANOWISKU PRACY

 1. prowadzenie urządzeń księgowo – ewidencyjnych zgodnie z przepisami,
 2. księgowanie dochodów,
 3. ewidencja należności zahipotekowanych,
 4. sporządzanie informacji, analiz, sprawozdawczości w ramach spraw wynikających
  z zakresu czynności, uzgadnianie sald i obrotów,
 5. ustalanie wysokości zaległości z tytułu opłat,
 6. prowadzenie korespondencji urzędowej,
 7. sporządzanie dowodów księgowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
  o rachunkowości i instrukcji obiegu dokumentów księgowych w zakresie oznaczania ich numerem identyfikacyjnym, wskazania kont na których ewidencjonuje się operacje, oznaczania datą i podpisem odpowiedzialnej za dekretacje dowodu.

V.  INFORMACJE O WARUNKACH  PRACY
     1)   praca na pełny etat,
     2)   praca w godzinach od 7:15 do 15:15 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz
           w godz. 8:00 do 16:00 w każdy wtorek.
     3)   wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca
           2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz.
           398 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Miasta
           i Gminy Międzylesie,
     4)  wynagrodzenie wypłacane z dołu, na dwa dni przed dniem kończącym każdy miesiąc,
     5)  praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
     6)  kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,

VI.  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VII.  WYMAGANE DOKUMENTY

 1. list motywacyjny
 2. curriculum vitae (cv) wraz ze zdjęciem,
 3. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dowodu osobistego (obie strony),
 4. dokumenty potwierdzające wykształcenie  (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym się postępowaniu karnym,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
  z praw publicznych
 7. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzające staż pracy (inne dokumenty według uznania kandydata),
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2002 r. nr 101,  poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia naboru.

VIII. OKREŚLENIE TERMINU I MIEJSCA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych odpowiednio kopertach na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie, z dopiskiem:

”Nabór na stanowisko podinspektora ds.  księgowości

- w terminie do 01 kwietnia 2014 r. do godz. 11.00 w pok. nr 7 (sekretariat Urzędu).

W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu (data stempla

pocztowego – data nadania nie ma znaczenia).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzylesie.pl

Pracownikiem upoważnionym do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie Aleksandra Kruk  tel. 74 8126 327 lub 74 8126 347.

 

                     

                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                                                  / - /  Tomasz  Korczak   

 

 

 

Wersja XML