Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 182/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10/2, obręb Międzylesie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 182 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 06 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10/2, obręb Międzylesie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 10/2, w granicach działki nr 315/16 o pow. 0,0149 ha, KW 57358, obręb Międzylesie, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 06 listopada 2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 
Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 182/2013 z dnia 06 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 10/2, obręb Międzylesie przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr 15/2013

 
Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 315/16

KW 57358

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0149 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. Wojska Polskiego 10/2

lokal mieszkalny położony na parterze (I kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: pokój z aneksem kuchennym, łazienka z w.c., o łącznej pow. 10,10 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 390/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

MU-Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 15.200 zł brutto

Cena gruntu –      215 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

18.12.2013 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 06.11.2013 r. do dnia 27.11.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).


Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-11-06
Wersja XML