Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 174/2013 z dnia 15.10.2013 r. w sprawie sprzedaży działki zabudowanej nr 131/3 Długopole Górne 78 w drodze II rokowań.

Zarządzenie nr 174/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 października 2013 r.

 

w sprawie sprzedaży działki  zabudowanej nr 131/3 Długopole Górne 78 w drodze II rokowań.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr XXVII/141/2013 Rady Miejskiej w Międzylesiu      z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej Długopole górne 78, w granicach działki nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, obręb długopole Górne – zarządzam co następuje:

 
§ 1

1.    Wobec faktu, że pierwsze rokowania, ogłoszone na dzień 9 października 2013 r. zakończyły się wynikiem negatywnym ustalam termin drugich rokowań dotyczących sprzedaży działki zabudowanej Długopole Górne 78, nr 131/3 o pow. 0,0540 ha, KW SW1K/00093464/7, obręb Długopole Górne, na dzień  20 listopada 2013 r. o godz. 900.

2.    Ustalam zaliczkę w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

§ 2

Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 3
 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

 
§ 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
Międzylesie, dnia 15 października  2013 r.
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak
  

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-10-15
Wersja XML