Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 117/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2012.

 

        ZARZĄDZENIE nr 117/2012
          Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
          z dnia 28 czerwca 2013 roku
 
 
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2012.
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
§ 1. Przedstawiam sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzylesie za rok 2012 stanowiące załączniki od 1 do 5 do niniejszego zarządzenia, Radzie Miejskiej w Międzylesiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.
     
            § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                                              BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK
 
                      
 

 
Podmiot udostępniający: główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-06-28
Wersja XML