Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

NR 156/2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.

          ZARZĄDZENIE NR 156/2013
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
        z dnia 30 sierpnia 2013 r.
                                                                         w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz upoważnienia zawartego w § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu
 Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
§ 1
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
                                                                                                                       § 2
Budżet gminy po zmianach wynosi:
Plan wydatków 21 395 651,62 w tym wydatki bieżące 19 356 169,62 zł, wydatki majątkowe 2 039 482 zł.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:
1. Dział 600 rozdział 60016,60095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
2. Dział 630 rozdział 63095 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3. Dział 700 rozdział 70005 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4. Dział 750 rozdział 75023,75075 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5. Dział 758 rozdział 75818 – przeniesieniem kwoty 1 900 zł. z rezerwy ogólnej Burmistrza na organizację dożynek gminnych .
6. Dział 801 rozdział 80101, 80195 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
7. Dział 851 rozdział 85154 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
8. Dział 900 rozdział 90015 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków
8. Dział 921 rozdział 92105, 92109 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
9. Dział 926 rozdział 92601,92695 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 
BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK
 
XLSzał nr 1 - dochody - zarz 156-2013.xls
 
 
Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-08-30


XLSzał nr 1 - dochody - zarz 156-2013.xls

Wersja XML