Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 139/2013 z dnia 31.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.


 

         ZARZĄDZENIE NR 139/2013
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
        z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
 
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. r 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz upoważnienia zawartego w § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
                                                                                                              § 1
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                                                              § 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
 
                                                                                                              § 3
Budżet gminy po zmianach wynosi:
Plan dochodów 21 789 358,62 zł, w tym dochody bieżące 20 076 420,62 zł, dochody majątkowe 1 712 938 zł.
Plan wydatków 21 395 651,62 w tym wydatki bieżące 19 356 169,62 zł, wydatki majątkowe 2 039 482 zł.
 
                                                                                                              § 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy
 
                                                                                                              § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów  dokonano z tytułu:
1. Dział 852 rozdział 85213 – zwiększenia o kwotę 900 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. 
2 .Dział 852 rozdział 85214 – zwiększenia o kwotę 154 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.
3. Dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 3 600 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych .
4. Dział 852 rozdział 85295 - zwiększenia dotacji o kwotę 7 000 zł  na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:
1. Dział 010 rozdział 01095 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
2. Dział 600 rozdział 60016,60095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3. Dział 700 rozdział 70005 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4. Dział 750 rozdział 75023,75075 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5. Dział 757 rozdział 75702 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 6. Dział 801 rozdział 80113 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
7. Dział 851 rozdział 85154 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
8. Dział 852 rozdział 85213 -  zwiększenia o kwotę 900 zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. 
9. Dział 852 rozdział 85214 – zwiększenia o kwotę 154 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.
10. Dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 3 600 zł z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków stałych .
11. Dział 852 rozdział 85295 - zwiększenia o kwotę 7 000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu".
12. Dział 921 rozdział 92109 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
13. Dział 926 rozdział 92601,92695 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 
 
                                                                                                                         BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK 

 

 XLSzał nr 1 - dochody.xls

 XLSzał nr 2 - wydatki.xls

 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-07-31


XLSzał nr 1 - dochody.xls

XLSzał nr 2 - wydatki.xls

Wersja XML