Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 119/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

         ZARZĄDZENIE NR 119/2013
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
        z dnia 28 czerwca 2013 r.
                                                                                  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
 
 
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. r 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz upoważnienia zawartego w § 3 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
§ 1
 Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
                                                                                                                       § 2
 Plan wydatków po zmianach wynosi 21 234 851,62 zł, w tym wydatki bieżące
19 195 359,62 zł, wydatki majątkowe 2 039 492 zł.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział 010 rozdział 01095 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
2.Dział 020 rozdział 02001 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3. Dział 600 rozdział 60016,60095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4. Dział 700 rozdział 70005 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5. Dział 750 rozdział 75075 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
6. Dział 801 rozdział 80101 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
7. Dział 852 rozdział 85201,85212,85214,85219 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
8.Dział 854 rozdział 85401 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
9.Dział 900 rozdział 90015 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
10. Dział 921 rozdział 92105,92109 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
11. Dział 926 rozdział 92601,92695 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 
 

                                                                                                                 BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK

XLSzał nr 1 -wydatki.xls
 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-06-28


XLSzał nr 1 -wydatki.xls

Wersja XML