Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 115/2013 z dnia 25.06.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r. 

           ZARZĄDZENIE NR 115/2013
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
        z dnia 25 czerwca 2013 r.
                                                                         w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. r 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594) oraz upoważnienia zawartego w § 3 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
                                                                                                           § 1
 Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                                                           § 2 
 Plan wydatków po zmianach wynosi 21 234 851,62 zł, w tym wydatki bieżące
19 231 369,62 zł, wydatki majątkowe 2 003 482 zł.
 
                                                                                                           § 3 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
                                                                                                           § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział 926 rozdział 92601 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadania pn. „ Remont i modernizacja basenu-kąpieliska w Międzylesiu”.
 
 

                

                                                                                                                BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzałącznik nr 1 - wydatki.xls

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: AGATA ZIENTAL
Data wytworzenia: 2013-06-25


XLSzałącznik nr 1 - wydatki.xls

Wersja XML