Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 118/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe.


 Zarządzenie nr 118 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 7 zarządzenia nr 123/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawienia lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie - zarządza się co następuje:
 
§ 1
 

Od dnia 1 sierpnia 2013 r. podwyższa się bazowe stawki czynszu za lokale użytkowe o 3,7 %.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu.

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie.

 
 
Międzylesie, dnia 28  czerwca 2013 r.
Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak
 
         

                                                                           

 
 
Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 28-06-2013
Wersja XML