Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 71/2013 z dnia 30.04.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 

 

         ZARZĄDZENIE NR 71/2013
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 30 kwietnia 2013 r.
                                                                                w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz upoważnieni zawartego w § 3 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
 
 
 
§ 1
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                                                                       § 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
 
                                                                                                                       § 3
Budżet gminy po zmianach wynosi:
Plan dochodów 21 591 778,62 zł, w tym dochody bieżące 19 878 840,62 zł, dochody majątkowe 1 712 938 zł.
Plan wydatków 21 198 071,62 w tym wydatki bieżące 19 222 782,62 zł, wydatki majątkowe 1 975 289 zł.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:
1.Dział 010 rozdział 01095 – - zwiększenia o kwotę 201 259,62 zł z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
2.Dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 76 320 zł z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział 010 rozdział 01008,01010 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków,
 rozdział 01095 - zwiększenia o kwotę 201 259,62 zł w związku z otrzymaną dotacją na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
2.Dział 600 rozdział 60016,60095 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3.Dział 700 rozdział 70005 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4. Dział 758 rozdział 75818 – przeniesienia kwoty 10 000 zł. z rezerwy ogólnej Burmistrza z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 na bieżący remont mostu na drodze gminnej dz. nr 328 obręb Różanka.
5.Dział 801 rozdział 80104 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
6.Dział 852 rozdział 85212, 85219, 85295 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
7.Dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 76 320 zł, w związku z otrzymaną dotacją na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
8.Dział 900 rozdział 90003 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
9.Dział 921 rozdział 92105 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
10.Dział 926 rozdział 92695 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków
 
 
                                                                                                                                                               BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK
 
XLSzał nr 1-zarz 71-2013.xls
 
XLSzał nr 2 - zarz 71-2013.xls
 
Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-04-30


XLSzał nr 1-zarz 71-2013.xls

XLSzał nr 2 - zarz 71-2013.xls

Wersja XML