Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 59/2013 z dnia 29.03.2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

 

         ZARZĄDZENIE NR 59//2013
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 29 marca 2013 r.
                                                                           w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
  Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
     
                                                                                                                      § 2
 Plan wydatków po zmianach wynosi 20 920 492 zł, w tym wydatki bieżące 18 945 203 zł, wydatki majątkowe 1 975 289 zł.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:
1.Dział 010 rozdział 01008,01010 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 2 Dział 700 rozdział 70005 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3.Dział 750 rozdział 75023 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4.Dział 752 rozdział 75212 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5.Dział 900 rozdział 90003 - zmiany pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków
6. Dział 926 rozdział 92605,92695 - zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków
 
 


                                                                                                                                                                  BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 - wydatki zarz 59-2013.xls
 

        
Podmiot udostępniający: Głóny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-03-29


XLSzał nr 1 - wydatki zarz 59-2013.xls

Wersja XML