Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 60/2013 z dnia 29.03.2013 r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2013

                   ZARZĄDZENIE nr 60 /2013
                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                 z dnia 29 marca 2013 r.
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2013
 
                     Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje :
 
§ 1
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
     
§ 2
 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Objaśnienia :
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku z:
1.Uaktualnieniem danych z wykonania budżetu za 2012 rok.
2.Przekształceniem wzoru WPF na wzór wynikający z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
3.Zwiększeniem dochodów i wydatków w I kwartale 2013 r o kwotę:
-dochody o kwotę 1 221 273 zł, w tym: dochody bieżące 779 335 zł, dochody majątkowe 447 938 zł,
- wydatki o kwotę 2 235 926 zł, w tym wydatki bieżące 881 487 zł, wydatki majątkowe
 1 354 439 zł.
4.Zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 1 008 653 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
5.Zmniejszeniem rozchodów budżetu w 2014 roku o kwotę 1 402 360 zł z tytułu spłat planowanych rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na realizację projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej z powodu nie spełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia wynikającego  z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (Dz.U.Nr 157,poz.1240 ze zm.), który obowiązywał będzie od roku 2014. Spłaty te zaplanowano zwiększając rozchody w roku 2018 i 2019.Gmina wystąpi do podmiotów kredytujących z wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia na kolejne lata tak, aby nie przekroczyć dopuszczalnych (nowych) wskaźników zadłużenia. Powodem nie spełnienia w/w wskaźnika jest min. nie wykonanie w 100 % zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku wynikający z braku oferentów.
 
 
                                                                                                                                                                                BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK 
 

 

XLSzał nr 1 do zarz 60-2013 -zmiany w WPF.xls


 

Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-03-29


XLSzał nr 1 do zarz 60-2013 -zmiany w WPF.xls

Wersja XML