Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 44/213 z dnia 01.03.2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 107 obręb Boboszów do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 44/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 01 marca 2013 r.

 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 107 obręb Boboszów do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 
 

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XI/83/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1.      Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 5 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem na cele rolne nieruchomość niezabudowaną położoną w Boboszowie, AM 1, w granicach działki nr 107 o powierzchni do wydzierżawienia 2,26 ha.

2.      Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.

 

§ 2

Ustalam:

a)      Termin przetargu na dzień 02.04.2013 r. godz.10.oo.

b)      Cenę wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 226 zł.

c)      Wadium w pieniądzu w wysokości 226 zł.

d)     Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

 

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 01 marca  2013 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 PDFMapa ewidencyjna Boboszów dz. 107.pdf
  

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kulbaka
Data wytworzenia: 2013-03-04


PDFMapa ewidencyjna Boboszów dz. 107.pdf

Wersja XML