Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 31/2013 z dnia 15.02.2013 r. w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą, a osoba fizyczną.

Zarządzenie nr 31/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 15 lutego 2013 r.

w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą, a osoba fizyczną.

Na podstawie rozdziału 3 § 5 ust. 1, pkt. 2 uchwały nr XI/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu    z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na zamianę gruntów pomiędzy Gminą Międzylesie, a osobą fizyczną w sposób następujący:

1.      Pan Marcin Orzechowski, s. Henryka i Iwony, oraz Pani Beata Orzechowska, c. Włodzimierza i Danuty, przeniosą na rzecz Gminy Międzylesie, własność działki nr 85/1 o pow. 0,0191 ha, położonej w Michałowicach, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00016016/9.

2. Gmina Międzylesie dokona przeniesienia na rzecz Pana Marcina Orzechowskiego i Pani Beaty Orzechowskiej, własności działki nr 84/2 o pow. 0,0377 ha, położonej w Michałowicach, dla której w Sądzie Rejonowym w Kłodzku prowadzona jest księga wieczysta SW1K/00043822/0.

 § 2

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie, zamieniane nieruchomości posiadają przeznaczenie: 13MN2 - teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą.

§ 3

 Wszelkie koszty związane z zamianą nieruchomości ponosi Gmina Międzylesie.

 § 4

 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 15 lutego 2013 r.

 

Uzasadnienie:

Na działce nr 85/1, która stanowi własność Państwa Marcina i Beaty Orzechowskich zlokalizowana jest świetlica wiejska, wykonana za zgodą właściciela działki, na koszt gminy Międzylesie.

 W celu realizacji zadań własnych gminy, istnieje uzasadniona potrzeba formalnego uregulowania istniejącego stanu prawnego, poprzez przejęcie jej na własność komunalną.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-02-15
Wersja XML