Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 18/2013 z dnia 23.01.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu II przetargu na zbycie działki nr 198/4 - obręb Smreczyna.

Zarządzenie nr 18/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 stycznia 2013 r.

 

w sprawie określenia formy i terminu II przetargu na zbycie działki nr 198/4 - obręb Smreczyna.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXI/102/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działek nr 198/3 o pow. 0,0085 ha, oraz nr 198/4 o pow. 0,0819 ha, obręb Smreczyna – zarządzam co następuje:

 
§ 1

1.Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 18 stycznia 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:

 

a) określić termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr198/4 o pow. 0,0819 ha, ob. Smreczyna,SW1K/00044172/5, na dzień 28 lutego 2013 r. na godz. 1000.

b)  ustalam cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 20.664 zł.

c)  ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 
§ 2

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

 
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 
§ 5
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
Międzylesie, dnia 23.01.2013 r.
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
  

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 23.01.2013
Wersja XML