Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 14/2013 z dnia 14.01.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na stawkę czynszu dot. wynajmu lokali przeznaczonych do adaptacji i remontu na cele mieszkalne usytuowane w budynku Długopole Górne 78.

Zarządzenie nr 14 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 stycznia 2013 r.

 
 

w sprawie określenia formy i terminu przetargu na stawkę czynszu dot. wynajmu lokali przeznaczonych do adaptacji i remontu na cele mieszkalne usytuowane w budynku Długopole Górne 78.

 

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 , art. 40 ust. 1pkt. 2 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz Rozdziału VII Uchwały nr XIII/75/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Międzylesie na lata 2012-2016. – zarządzam co następuje:

 
§ 1
 

1.        Przetarg na stawkę najmu lokali przeznaczonych do adaptacji i remontu na cele mieszkalne, usytuowanych w budynku Długopole Górne 78 o nr 1, 2, 4, 5, 6, znajdujących się na dz. 131/3 o pow. 0,0540 ha, SW1K/00093464/7, obręb Długopole Górne, zostanie przeprowadzony w formie przetargu ustnego ograniczonego.

2.        Przetarg ogranicza się do mieszkańców Gminy Międzylesie, którzy nie posiadają prawa własności do innego lokalu, są zameldowani na pobyt stały co najmniej od dwóch lat na terenie Gminy Międzylesie.

 
§ 2
 
Ustalam:

a)      termin przetargu na dzień 14.02.2013 r. od godz. 1000,

b)      cena wywoławcza stawki czynszu najmu do czasu zakończenia adaptacji i remontu –    0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu.

c)      wadium w pieniądzu w wysokości: 30 zł – lokal nr 1; 33 zł – lokal nr 2; 20 zł – lokal nr 4; 27 zł – lokal nr 5; 12 zł – lokal nr 6.

d)     Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

 
§ 3

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

 
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Międzylesie, dnia 14 sstycznia  2013 r.
Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-01-14
Wersja XML