Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 2/2013 z dnia 04.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży dz. 63/3, obręb Nowa Wieś.

Zarządzenie nr 2/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 4 stycznia 2013 r.

 
w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – dz. 63/3, obręb Nowa Wieś.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIII/119/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 63/3 o pow. 0,0429 ha, obręb Nowa Wieś – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 63/3 o pow. 0,0429 ha, SW1K/00043829/9, położonej w Nowej Wsi, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Międzylesie, dnia 4 stycznia 2013 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
 Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 2/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – dz. 63/3, obręb Nowa Wieś.

 
 
 

Wykaz nr 2/2013

 
 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Nowa Wieś

dz. 63/3

SW1K/00043829/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0429 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

16MN25- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

      6.322,20 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

18.02.2013 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 07.01.2013 r. do dnia 28.01.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2013-01-04
Wersja XML