Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 222/2012 z dnia 31.12.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2012 .


 

                   ZARZĄDZENIE nr 222 /2012
                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                 z dnia 31 grudnia 2012 roku
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2012
 
                     Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje :
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
     
§ 2
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Objaśnienia :
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w IV kwartale 2012 r.
o kwotę :
1. dochody zwiększono o kwotę 591 254 zł, z tego dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 900 000zł, dochody bieżące o kwotę
      1 491 254 zł,
2. wydatki zwiększono o kwotę 591 254 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 1748 644 zł a majątkowe zmniejszono o kwotę 1 157 390 zł.
 
                                                                                                                                                                                   BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK

XLSWieloletnia Prognoza Finansowa.xls

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)


XLSWieloletnia Prognoza Finansowa.xls

Wersja XML