Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 220/2012 z dnia 31.12.2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.


 

         ZARZĄDZENIE NR 220/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 31 grudnia 2012 r.
 
                                     w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
 Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
  
                                                                                                                        § 2
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan wydatków 23 620 915 zł, w tym wydatki bieżące 19 849 605 zł., wydatki majątkowe 
3 771 310 zł.     
 
§ 3
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                                                                   
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:
 
1.Dział 600 rozdział 60016, 60095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
2.Dział 630 rozdział 63095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3.Dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4.Dział 750 rozdział 75022, 75023, 7075, 75095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5.Dział 751 rozdział 75101 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
6.Dział 754 rozdział 75412, 75495 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
7. Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
8.Dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
9.Dział 852 rozdział 85201, 85212, 85215, 85219 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
10.Dział 854 rozdział 85401 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
11.Dział 900 rozdział 90003, 90015, 90095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków .
12. Dział 921 rozdział 92109 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
13. Dział 926 rozdział 92601, 92695 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 
 
 
 
                                                                                                                                                 BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK
 
 
 
 XLSzał nr 1- wydatki.xls


 

          
 
 
          
          
 
          
Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-12-31


XLSzał nr 1- wydatki.xls

Wersja XML