Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 205/2012 z dnia 23.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzcaji rocznej 

             Zarządzenie Nr 205/2012
                                            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
            z dnia 23 listopada 2012 r.
 
                                     w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
         
Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) i Zarządzenia nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:
 
 § 1
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku znajdującego się na stanie Urzędu Miasta i Gminy, Ochotniczych Strażach Pożarnych według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
     2. Inwentaryzację należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną
         Zarządzeniem nr 195/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 21 listopada 2006 r.
                3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustalam na dzień 15 grudnia 2012r. a zakończenia na dzień
                    15 stycznia 2013r.
                4. Ustalam termin rozliczenia inwentaryzacji na dzień 31 stycznia 2013 r.
 
§ 2
   1. Inwentaryzacja w formie spisu z natury obejmuje następujące składniki majątkowe:
   1.1 aktywa pieniężne, czyli krajowe środki płatnicze (z wyjątkiem zgromadzonych na  
         rachunkach bankowych) oraz druki ścisłego zarachowania,
   1.2 niezużyte materiały odpisywane w koszty w momencie zakupu tj. paliwo w bakach,     
         opał,
  2. Inwentaryzacja w formie potwierdzenie salda obejmuje następujące składniki majątkowe:
   2.1 aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych
   2.2. należności, ( z wyjątkiem należności spornych ).
  3. Inwentaryzacja w formie weryfikacji poprzez porównanie danych zawartych w księgach 
       rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów obejmuje następujące składniki
        majątkowe
   3.1.wartości niematerialne i prawne.
   3.2.należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych ( w tym pożyczki udzielone z 
       zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  3.3. należności sporne i wątpliwe,
   3.4.środki trwałe w budowie.
§ 3
1.Składniki majątku wymienione w § 2 pkt 1 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
1.1 Inwentaryzację środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania należy przeprowadzić
      metodą spisu z natury.
1.2 Inwentaryzację środków trwałych w budowie, pozostałych środków trwałych w budowie oraz
      wartości niematerialnych i prawnych należy przeprowadzić metodą weryfikacji poprzez
      porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów.
 
 
§ 4
 1. Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.1w składzie :
           1. Maria Kijewska         -        przewodniczący
           2. Justyna Dzik              -        członek
  2. Powołuję zespół spisowy do spisania składników wymienionych w § 2 pkt 1.2 w składzie :
           1. Zdzisław Krutkiewicz      - przewodniczący
           2. Józef Tomaka                  - członek
 
§ 5
 1.Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do rozliczenia składników majątkowych wymienionych w
      § 2 pkt 1. w składzie:
          1. Monika Makarska      -      przewodniczący
          2. Zuzanna Hładczuk       -      członek
          3. Ważgint Krzysztof       -      członek
  2 Powołuję Komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji składników 
       wymienionych w § 2 pkt 2 i 3 w składzie :
          1.Anna Stopyra               -       przewodniczący     .
          2.Urszula Bańkowska     -       członek
          3.Iwona Miśków-Kostrzewa - członek
             a składników wymienionych w § 2 pkt.3 4. przy udziale :
             Ewa Siwek                    -      członek
             Franciszek Łuszczki     -       członek
§ 6
      Komisje Inwentaryzacyjne zobowiązane są do:
1.Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
2. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji w terminie do 31 stycznia 2013 r.
Sporządzenia końcowego rozliczenia z przebiegu spisu z natury i sformułowania wniosków.
§ 7
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi w zakresie organizacji, w zakresie poprawności finansowej i rozliczeń Głównemu Księgowemu.
 
§ 8
 Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.
 
Do wykonania otrzymują:
1.        Aleksandra Kruk
2.        Iwona Miśków-Kostrzewa
3.        Maria Kijewska 
4.        Zuzanna Hładczuk
5.        Zdzisław Krutkiewicz 
6.        Józef Tomaka
7.        Urszula Bańkowska
8.        Agata Ziental
9.        Justyna Dzik
10.     Monika Makarska
11.     Anna Stopyra
12.     Krzysztof Ważgint
13.     Ewa Siwek
14.     Franciszek Łuszczki
 

                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                       TOMASZ KORCZAK
 

Podmiot udostępniający: Główny księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-11-30
Wersja XML