Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 209/2012 z dnia 30.11.2012 r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 

                                                                                                   ZARZĄDZENIE NR 209/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 30 listopada 2012 r.
 
                                                                                w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1   
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                                                                       § 2                               
                                        Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
 
 
     
                                                                                                                      § 3
 
                                       Budżet gminy po zmianach wynosi :
                                       Plan dochodów 22 324 117 zł, w tym dochody bieżące 19 289 126 zł , dochody majątkowe 3 034 991 zł.
                                       Plan wydatków 23 448 133 zł, w tym wydatki bieżące 19 676 823 zł., wydatki majątkowe 3 771 310 zł.   
  
 
§ 4
                                                                                                                              
                                      Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 5
 
                                      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
      
                                                                                                                                                                         BURMISTRZ  
                                                                                                                                                                    TOMASZ KORCZAK
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:
1.Dział 852 rozdział 85212 – zmniejszenia o kwotę 55 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych.
2.Dział.852 rozdział 85213– zmniejszenia o kwotę 400 zł z tytułu dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne.
3.Dział 852 rozdział 85214 – zmniejszenia o kwotę 9 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.
4.Dział 852 rozdział 85214 – zwiększenia o kwotę 137 000 zł  z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.
5.Dział 852 rozdział 85216 – zmniejszenia o kwotę 11 000 zł z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych .
6.Dział 852 rozdział 85295 – zwiększenia o kwotę 4 000 zł. z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.
7.Dział 854 rozdział 85415 – zmniejszenia o kwotę 35 697 zł z tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu : 
1.Dział 600 rozdział 60016, 60095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
2.Dział 630 rozdział 63095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3.Dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4.Dział 750 rozdział 75023 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5.Dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
6.Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80148 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków oraz zwiększeniem w rozdziale 80101 p.4440 – o kwotę 6 050 zł  z tytułu odpisu na ZFŚS.
7. Dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
8.Dział 852 rozdział 85204 – zmniejszenia o kwotę 5 000 zł w związku z urealnieniem planu wydatków.
9.Dział 852 rozdział 85212 –  zmniejszenia o kwotę 55 000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych.
10.Dział 852 rozdział 85213 - zmniejszenia o kwotę 400 zł z tytułu zmniejszonej dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne.
10.Dział 852 rozdział 85214 - zmniejszenia o kwotę 9 000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji na wypłatę zasiłków okresowych oraz zmniejszeniem o kwotę 20 000 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.
11.Dział 852 rozdział 85215 - zwiększenia o kwotę 19 000 zł  w związku z urealnieniem planu wydatków.
12.Dział 852 rozdział 85216 – zmniejszenia o kwotę 11 000 zł z tytułu zmniejszonej dotacji na wypłatę zasiłków stałych.
13. Dział 852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 6 000 zł. w związku z urealnieniem planu wydatków.
14. Dział 852 rozdział 85295 - zwiększenia o kwotę 4 000
17. Dział 921 rozdział 92105, 92109 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
18. Dział 926 rozdział 92601, 92695 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 
 
                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                           BURMISTRZ
                                                                                                                                                                    TOMASZ KORCZAK
 
 XLSzał nr 1 -dochody.xls

XLSzał nr 2 -wydatki.xls
 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 30.11.2012


XLSzał nr 1 -dochody.xls

XLSzał nr 2 -wydatki.xls

Wersja XML