Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 214/2012 z dnia 17.12.2012 r. w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 198/4 - obręb Smreczyna.

Zarządzenie nr 214 /2012

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 grudnia 2012 r.


w sprawie określenia formy i terminu przetargu na zbycie działki nr 198/4 - obręb Smreczyna.

 Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXI/102/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działek nr 198/3 o pow. 0,0085 ha, oraz nr 198/4 o pow. 0,0819 ha, obręb Smreczyna – zarządzam co następuje:

 

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 198/4 o pow. 0,0819 ha, obręb Smreczyna, SW1K/00044172/5 , nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

§ 2

 Ustalam:

a)      termin przetargu na dzień 18.01.2013 r. godz. 1000,

b)      cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 25.830 zł.

c)      wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

§ 3

Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.


§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Międzylesie, dnia 17  grudnia  2012 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

 

  

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-12-17
Wersja XML