Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 215/2012 z dnia 17.12.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Długopole Górne 48/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 215 /2012

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 grudnia 2012 r.

 
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego Długopole Górne 48/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.    z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2 pkt. 1 w zw. z art. 34 ust. 1 pkt. 3  ustawy     z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny Długopole Górne 48/5, w granicach działki nr 434 o pow. 0,14 ha, KW SW1K/00081570/6, obręb Długopole Górne, wykazany w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Międzylesie, dnia 17 grudnia  2012 r.

Burmistrz Tomasz Koczak

 

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr  215/2012  z dnia 17 grudnia  2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego  Długopole Górne 48/5, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Wykaz nr  18/2012

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Długopole Górne

dz. 434

KW SW1K/00081570/6

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,14 ha

3.

Opis nieruchomości

Długopole Górne 48/5,

lokal mieszkalny położony na I piętrze budynku, w skład którego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój o łącznej pow. 33,82, wraz z pomieszczeniami przynależnymi; piwnicą oraz komórką o łącznej pow. 10,91 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 166/1000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

5MN12- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 27.260 zł brutto

Cena gruntu -   6.740 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

28.01.2013 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 17.12.2012 r. do dnia 07.01.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-12-17
Wersja XML