Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nr 178/2012 z dn. 31.10.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012


 

         ZARZĄDZENIE NR 178/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 31 października 2012 r.
 
                                     w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                         § 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
     
                                                                        § 3
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan dochodów 22 437 996 zł, w tym dochody bieżące 19 403 005 zł , dochody majątkowe
3 034 991 zł.
Plan wydatków 23 562 012 zł, w tym wydatki bieżące 19 790 702 zł., wydatki majątkowe 
3 771 310 zł.     
 
§ 4
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:
1.Dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 204 118 zł , z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
2.Dział.852 rozdział 85212– zwiększenia o kwotę 69 000 zł , z tytułu dotacji na wypłatę  świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3.Dział 852 rozdział 85213 – zwiększenia o kwotę 2 500 zł , z tytułu dotacji na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych .
4.Dział 852 rozdział 85214 – zwiększenia o kwotę 137 000 zł, z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków okresowych.
5.Dział 852 rozdział 85216 – zwiększenia o kwotę 7 000 zł, z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych .
6.Dział 7852 rozdział 85219 – zwiększenia o kwotę 10 500 zł. z tytułu dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
7.Dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 64 902 zł, tytułu dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
 
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :
1.Dział 010 rozdział 01095 – zwiększenia o kwotę 204 118 w związku ze zwiększeniem dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.
2.Dział 600 rozdział 60016, 60095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3.Dział 630 rozdział 63095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4.Dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5.Dział 750 rozdział 75023 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
6.Dział 754 rozdział 75412 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
7.Dział 757 rozdział 75702 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku urealnieniem planu wydatków .
8. Dział 801 rozdział 80101, 80113 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
9.Dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
10.Dział 852 rozdział 85212 – zwiększenia o kwotę 69 000 zł, w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
11.Dział 852 rozdział 85213 - zwiększenia o kwotę 2 500 zł, w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych .
12.Dział 852 rozdział 85214 - zwiększenia o kwotę 137 000 zł, w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zasiłków okresowych.
13.Dział 852 rozdział 85216 - zwiększenia o kwotę 7 000 zł, w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę zasiłków stałych .
14.Dział 852 rozdział 85219 - zwiększenia o kwotę 10 500 zł, w związku z otrzymaną dotacją na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.
15.Dział 854 rozdział 85415 – zwiększenia o kwotę 64 902 zł, w związku z otrzymana dotacją na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.
16.Dział 900 rozdział 90015 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków .
17. Dział 921 rozdział 92109, 92120 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
18. Dział 926 rozdział 92601, 92695 - przeniesienia paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 
 
                                                                                                                                                                 Burmistrz Tomasz Korczak
 
 


Brak opisu obrazka
 Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-10-31

 


GIFzał. nr 1 - dochody - zarz.gif

GIFzał. nr 2 -wydatki - zarz_1.gif

GIFzał. nr 2 -wydatki - zarz_2.gif

GIFzał. nr 2 -wydatki - zarz_3.gif

GIFzał. nr 2 -wydatki - zarz_4.gif

Wersja XML