Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 173/2012 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży dz. 198/3, obręb Smreczyna.

  Zarządzenie nr 173 /2012

   Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

   z dnia 19 października 2012 r.

 w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – dz. 198/3, obręb Smreczyna.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXI/102/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w granicach działek nr 198/3 o pow. 0,0085 ha, oraz nr 198/4 o pow. 0,0819 ha, obręb Smreczyna – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 

Podać do publicznej wiadomości informację o sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 198/3 o pow. 0,0085 ha, SW1K/00044172/5, położonej w Smreczynie, wykazanej w załączniku do zarządzenia.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Międzylesie, dnia 19 października 2012 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 
 
Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

Nr 173/2012 z dnia 19 października 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – dz. 198/3, obręb Smreczyna.

 
 
Wykaz nr 16/2012 
 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Smreczyna

dz. 198/3

SW1K/00044172/5

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0085 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka niezabudowana

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

21MN3- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza w obszarze zagrożenia powodziowego 1%

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

      1.968 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

30.11.2012 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 19.10.2012 r. do dnia 09.11.2012 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-10-19

Wersja XML