Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 157/2012 z dnia 28 września 2012 r- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012


 

ZARZĄDZENIE NR 157/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 28 września 2012 r.
 
                                                                               w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
                                                                                                                       § 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
     
                                                                                                                       § 3
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan dochodów 21 905 645 zł, w tym dochody bieżące 17 970 654 zł , dochody majątkowe
3 934 991 zł.
Plan wydatków 23 029 661 zł, w tym wydatki bieżące 18 100 961 zł., wydatki majątkowe 
4 928 700 zł.     
 
§ 4
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            Burmistrz Tomasz Korczak
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:
1.Dział 852 rozdział 85216 – zwiększenie dochodów o kwotę 13 000 zł. z tytułu dotacji  na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  
2.Dział.852 rozdział 85295 – zwiększenia dochodów o kwotę 15 000zł. z tytułu dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.
Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu :
1.Dział 010 rozdział 01010, 01095 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
2.Dział 600 rozdział 60016, 60095 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
3.Dział 630 rozdział 63095 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
4.Dział 700 rozdział 70005 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
5.Dział 750 rozdział 75023 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
6.Dział 754 rozdział 75412, 75495 - – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
7.Dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80195 – przeniesienia w dziale pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku  urealnienia planu wydatków .
8.Dział 851 rozdział 85154 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
9.Dział 852 rozdział 85202, 85212, 85214, 85219, 85228 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
10.Dział 852 rozdział  85216 - zwiększeniem planu wydatków o kwotę 13 000 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 
11.Dział 852 rozdział 85295 - zwiększeniem planu wydatków o kwotę 15 000 zł. w związku ze zwiększeniem dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”.
12. Dział 921 rozdział 92105 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
13. Dział 926 rozdział 92601, 92695 - przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z urealnieniem planu wydatków.
 
 
Brak opisu obrazka
 Zał. nr 2 wydatki cz. 1
 Zał. nr 2 wydatki cz. 1
Zał. nr 2 wydatki 3
Zał. nr 2 wydatki 3
Zał. nr 2 wydatki 3
 
Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 28.09.2012 r.    


GIFZał. nr 2 wydatki 3

GIFZał. nr 2 wydatki 3

GIFZał. nr 2 wydatki 3

GIFZał. nr 2 wydatki cz. 1

GIFzał.nr 1-dochody -Zarz.gif

GIFZał. nr 2 wydatki cz. 1

Wersja XML