Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 157/A/2012 z dnia 28 września 2012 r- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

         ZARZĄDZENIE NR 157/A/2012
            Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
           z dnia 28 września 2012 r.
 
                                                                               w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
 
 
                     Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 12 pkt 3 Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XII /66/2011 z dnia 20 grudnia 2011roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2012 , Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje 
 
§ 1
 Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
 
 
                                                                                                                       § 2
Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
 
     
                                                                                                                       § 3
 
Budżet gminy po zmianach wynosi :
Plan dochodów 21 907 198 zł, w tym dochody bieżące 17 972 207 zł , dochody majątkowe
3 934 991 zł.
Plan wydatków 23 031 214 zł, w tym wydatki bieżące 18 102 514 zł., wydatki majątkowe 
4 928 700 zł.     
 
§ 4
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
U Z A S A D N I E N I E :
 
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano z tytułu:
1. Dział 854 rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 1 553 zł. z tytułu dotacji przeznaczonej na pomoc uczniom w ramach programu „Wyprawka szkolna”. 
 
                                                                                                                                                                                                 Burmistrz Tomasz Korczak

 

 Zał. nr 1 - dochody

 Zał. nr 2 - wydatki

 

  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)


GIFZał. nr 1 - dochody

GIFZał. nr 2 - wydatki

Wersja XML