Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 146/2012 z dnia 31.08.2012 r. w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu


 

 

                                                                 ZARZĄDZENIE NR 146/2012
                                                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                                                                  z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
w sprawie ustalenia Zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu
 
                                                                                    § 1.
Zakładowy plan kont opracowano na podstawie:
1)   Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ( Dz.U. z 2009r ,Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
2)   Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.   Nr 157, po.1240 ze zm.).
3)   Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz.U z 2011r., nr 74, poz.397 ze zm.).
4)   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
 (KŚT) (Dz.U. Nr 242, poz. 1622 ).
5)   Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.   Nr 128, poz. 861 ze zm.)
6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2012 r poz. 121)
7)  RozporządzenieMinistra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz.U. nr 44, poz.255 )
8)   Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84 ).
 
                                                                                        § 2.
1.Do ewidencji przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów budżetu Gminy Międzylesie wprowadzam „Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Międzylesie” stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.Konta analityczne, których sposób tworzenia i prowadzenia określono w załączniku nr 1 do zarządzenia dostosowane zostały do potrzeb obowiązującej sprawozdawczości budżetowej oraz zasad prowadzenia rozliczeń i kontroli wykonywania budżetu jednostki. 
 
                                                                                        § 3.
1. Dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu działającego na zasadach jednostki budżetowej wprowadzam „Zakładowy plan kont dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
                                                                                       § 4.
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą Księgowość budżetowa FKB , autor : Systemy komputerowe Radix 80-332 Gdańsk ul.Piastowska 33.
                                                                                       § 5.
System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .
Wykaz pozostałych programów używanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu w Referacie Finansowym firmy Systemy komuterowe Radix 
1. System Ewidencji Środków Trwałych MIENIE 
2. System Fakturowania VAT FAKTURA
3. System Płacowy PłACE
4. System Obsługi Kasy KASA
5. System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN
6. System Windykacji Podatkowej WIP
7. Moduł wielozadaniowy FKW
8. System Ewidencji Gruntów EGRUN
Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez autora programu.
 
                                                                                      § 6.
1. Wykaz kont syntetycznych oznaczonych symbolami trzycyfrowymi określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych ,państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.   Nr 128, poz. 861) z wyłączeniem kont zespołu 5 – „Koszty wg działalności i ich rozliczenie” oraz kont zespołu 6 „Produkty” należy traktować jako minimalną liczbę kont syntetycznych. Może być on ograniczony jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych, nie występujących w jednostce lub uzupełniony o konta niezbędne, zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi wykazu kont.
2.   Do ewidencji księgowego wykonania budżetu służy także wykaz kont analitycznych od pierwszego stopnia szczegółowości o treści spełniającej wymogi w zakresie informacji wyżej wymienionych. Pierwsze trzy znaki są numerami konta syntetycznego z planu kont.
3.    Każdy kolejny znak jedno lub wielocyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych nie tylko według działów, rozdziałów i paragrafów, lecz również według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont może być uzupełniany w miarę potrzeby o właściwe konta obowiązujące w jednostkach budżetowych i gminnych funduszach celowych.
                                                                                          § 7.
1. Ewidencja księgowa w jednostce prowadzona jest techniką komputerową:
System przetwarzania danych jest pakietem programów wymienionych w § 4.
System ten zapewnia kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości jednostek prowadzących księgowość z uwzględnieniem specyfiki jednostek, umożliwiając m.in.:
    prowadzenie kartoteki dowodów księgowych z możliwością jej przeglądania,
    przeglądanie i drukowanie obrotów na wybranym z planu kont koncie analitycznym lub syntetycznym w podanym okresie czasu,
    przeglądanie i drukowanie stanów kont w zadanym okresie – w ujęciu analitycznym lub syntetycznym,
    prowadzenie kartoteki planów finansowych z możliwością sporządzania wykazów zawierających stopień wykonania planu w dowolnym okresie czasu,
    wykonanie analizy rozrachunkowej kont.
W księgowości budżetowej ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki dla danego konta syntetycznego w planie kont.
2. Zakładowy plan kont ustala konta syntetyczne, analityczne oraz konta pozabilansowe. Konta analityczne zapewniają m.in.:
    ujęcie operacji gospodarczych wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
- dostarczenie niezbędnych danych dla obowiązującej sprawozdawczości,
-   niezbędne dane dla sporządzenia sprawozdania finansowego wraz z załącznikami.
 
                                                                                      § 8.
1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej dopuszcza się uznanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”.
3. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej dla budżetu Gminy zawiera Załącznik Nr 1.
4. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej dla Urzędu Miasta i Gminy zawiera Załącznik Nr 2
5. Szczegółowy wykaz wszystkich kont prowadzony jest komputerowo.
§ 9.
1. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości, paliwo i opał. Wydatki na ich nabycie księguje się w koszty na konto 401 w momencie nabycia. Materiały te podlegają ewidencji pozaksięgowej, a sposób prowadzenia ewidencji, pozwalający na rozliczenie tych materiałów, określony został w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”.
                                                                                        § 10.
1. Środki trwałe (konto 011) –na tym koncie podlegają ewidencji środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), w księdze inwentarzowej prowadzonej w systemie komputerowym.
2. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy .
3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 – „Amortyzacja” i odpisuje się drugostronnie w ciężar funduszu jednostki w końcu roku obrotowego na koncie 860 – „Wynik finansowy”,a w ewidencji analitycznej „Fundusz środków trwałych”jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.
                                                                                       § 11.
1. Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej od 10 % wartości środków trwałych określonych odrębnymi przepisami ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej prowadzonej w systemie komputerowym i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Zużycie materiałów i energii ” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”.
Szczegółowe zasady kwalifikowania środków do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków trwałych w używaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji gospodarki majątkiem gminy, w tym w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.
2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 10% wartości określonej W ust.1 oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego odbiór.
3. Nabywane wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.
                                                                                        § 12.
1. Księgi rachunkowe obejmują:
1)              dziennik
2)              konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
3)   konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),
4)   wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz),
5)   zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie kont ksiąg pomocniczych.
2. Księgi rachunkowe powinny być:
1)   trwale oznaczone nazwą jednostki,
2)   wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego,        
3)   przechowywane starannie w ustalonej kolejności.
3. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, powinny być dokonywane w sposób trwały, ręcznie lub maszynowo, bez pozostawienia miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.
4. Wydruki komputerowe powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym i oznaczone nazwą programu.
5. Zapisy księgowe powinny zawierać co najmniej:
1)   datę dokonania operacji,
2) datę wpływu do jednostki w przypadku faktur i rachunków za dostawę towarów i usług,
2)   określenie rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodu księgowego, stanowiącego podstawę zapisu księgowego oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że stosowanie skrótów lub kodów uwarunkowane jest posiadaniem pisemnego objaśnienia ich treści,
3)   zapisy systematyczne dokonywane w księgach rachunkowych muszą być powiązane z zapisami chronologicznymi, w sposób wynikający ze stosowanej techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych,
4)   zapisy w dziennikach dokonywane są w porządku chronologicznym, dzień po dniu sukcesywnie. Zbiór danych z dziennika jest sprawdzianem kompletności ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych w poszczególnych miesiącach i w całym roku obrotowym.
                                                                                          § 13
1. Dziennik powinien zawierać:
 1)kolejną numerację dziennika,
 2)obroty dziennika miesięcznie oraz narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Jeżeli prowadzonych jest kilka dzienników, wówczas należy sporządzić zestawienie zawierające obroty poszczególnych dzienników oraz ich łączne obroty miesięczne i narastające.
2. Zbiór danych kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) stanowi zbiór zapisów w porządku systematycznym z zachowaniem chronologii, na kontach przewidzianych w zakładowym planie kont. Zapisy na kontach księgi głównej winny być uprzednio lub równolegle dokonane w zapisach w dzienniku. Konta księgi głównej winny być wyróżnione w zakładowym planie kont ze szczegółowością, z jaką dane ksiąg rachunkowych wykazane są w sprawozdawczości. Zbiór danych kont księgi głównej uzgadnia się z zapisami dziennika, obroty wszystkich kont winny być zgodne z obrotami dziennika.
Zestawienie obrotów i sald księgi głównej sporządzane są nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca, za ostatni miesiąc roku obrotowego – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansu.
                                                                                         § 14.
1. Konta ksiąg pomocniczych.
1)   Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna) winny być prowadzone co najmniej dla:
a)   środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów umorzeniowych, których ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej,
b)   rozrachunków z kontrahentami,
c)   rozrachunków z pracownikami,
d)   kosztów, dochodów i innych istotnych dla jednostki składników majątku.
Sumy sald kont pomocniczych winny być zgodne z saldami właściwych kont księgi głównej.
2. Konta ksiąg pomocniczych, służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów księgi głównej, prowadzi się w porządku chronologicznym, jako wyodrębnione zbiory danych w ramach kont księgi głównej, wówczas suma sald początkowych i obrotów na kontach ksiąg pomocniczych stanowi saldo początkowe i obroty odpowiedniego konta księgi głównej.
3. Przy prowadzeniu księgi systemem komputerowym, wydruki komputerowe powinny być:
1)   trwale oznakowane nazwą jednostki, której dotyczą i zrozumiałą nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej,
2)   wyraźnie oznakowane co do roku obrotowego, co do miesiąca i daty sporządzenia,
3)   powinny mieć automatycznie numerowane strony z oznaczeniem pierwszej i ostatniej (koniec wydruku) oraz sumowanie w sposób ciągły w miesiącach i w roku obrotowym, oznaczone nazwą programu przetwarzania.
                                                                                       § 15.
1. Zapisy w księgach powinny być wydrukowane lub przeniesione na inny nośnik danych, a na koniec każdego miesiąca sporządzone wydruki:
1)   zbiorów dziennika, które powinny zawierać:
    sumę obrotów za miesiąc oraz narastająco od początku roku,
    kolejną numerację stron i poszczególnych pozycji,
    miesiąc, którego operacje dotyczą i datę sporządzenia wydruku,
2)   zestawienie obrotów dziennych cząstkowych, zawierające oznaczenie każdego dziennika, kolejną numerację stron, sumę obrotów za miesiąc i narastająco od początku roku,
3)   zestawienie obrotów i sald sporządzone na podstawie zbiorów danych kont księgi głównej, które powinno zawierać:
    symbole lub nazwy poszczególnych kont,
    salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i sumę sald,
    obroty Wn i Ma miesięczne oraz sumę obrotów,
    obroty Wn i Ma narastająco od początku roku obrotowego oraz ich sumę,
    salda kont na koniec miesiąca i łączną sumę sald.
2. Obroty ww. zestawienia (narastająco od początku roku), powinny być zgodne z narastającymi od początku roku obrotowego obrotami dziennika:
1)   nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego należy sporządzić wydruki:
    kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej),
    kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),
2)   na dzień zamknięcia ksiąg należy sporządzić zestawienie sald wszystkich kont pomocniczych, zawierających obok danych wymienionych wyżej, również:
    symbole lub nazwy kont pomocniczych,
    symbole lub nazwy konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), której dotyczą poszczególne konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),
    salda kont oraz ich łączne sumy.
Na dzień inwentaryzacji sporządza się zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników.
                                                                                     § 16.
Wycena aktywów i pasywów.
Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:
1)   środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości,
2)   środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
3)   udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej,
4)   udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
5)   inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej,
6)   rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
7)   należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
8)   zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,
9)   rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
10)   kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.
                                                                                     § 17.
Postanowienia końcowe.
1. Wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku stosowania programu komputerowego następuje wyłącznie „ręcznie” i również w tym przypadku należy sporządzić wydruk zestawienia obrotów i sald wprowadzonego bilansu otwarcia, jako sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów z zestawieniem obrotów i sald bilansu zamknięcia.
2. Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na początku roku następnego, sald kont figurujących na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że jest możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów pierwotnych z roku ubiegłego, a obowiązujący program zapewnia sprawdzenie prawidłowości przetwarzania danych i kompletności zapisów.
3. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów sald bilansu otwarcia. 
 
§ 18
Skarbnik Miasta i Gminy zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego aktualizowania wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.
§ 19
1.          Traci moc zarządzenie nr 241/10 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budżetu Gminy Międzylesie oraz dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.
2.          Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.
3.          Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                             
                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Tomasz Korczak
  
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 146./2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z 31 sierpnia 2012 r.
 
Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Międzylesie
 
 
Konta bilansowe
 
Konto 133 – „Rachunek budżetu”
Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.
Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu ,oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu.
Konto 134 – „Kredyty bankowe”
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.
Po stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.
Po stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma, oznaczające zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie budżetu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwiać ustalenie stanu zadłużenia według umów kredytowych.
Konto 140 – „Środki pieniężne w drodze ”
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:
1)   środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego,
2)   kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym,
3)   przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym.
Środki pieniężne w drodze są  ewidencjonowane tylko na przełomie okresów sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma – zmniejszenie stanu  środków pieniężnych w drodze.
Konta 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek , w korespondencji z kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe i urząd obsługujący organ podatkowy, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi, oraz urzędem obsługującym organ podatkowy, w korespondencji z kontem 133.
Konto 222 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe rachunek urząd obsługujący organ podatkowy na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami,
Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków budżetowych, przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.
Konto 224 – „Rozrachunki budżetu”
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:
1)   rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2)   rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,
3)   rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
4)   rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.
Konto 224 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 – stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.
Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 250, 260.
Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 – stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.
Konto 260 – „Zobowiązania finansowe”
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma  zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma – stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Konto 290 – Odpisu aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności ,a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.
Konto 901 – „Dochody budżetu”
Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się, przeniesione w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:
1)   na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 222,
2)   na podstawie sprawozdań innych organów,w zakresie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224,
3)   z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 224,
     4)  z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133,
     5)  pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133,
     6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.
Konto 902 – „Wydatki budżetu”
Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się wydatki:
1)    jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych, w korespondencji z kontem 223.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.
Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków jednostki samorządu terytorialnego budżetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.
Konto 909 – Rozliczenia międzyokresowe
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.
Na stronie Ma konta 909 ujmuje się przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów ( subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego).
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.
Konto 960 – „Skumulowane wyniki budżetu”
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu
W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności na stronie Wn lub Ma ujmuje się,pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962.
Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego defocytu budżetu, a saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej nadwyżki budżetu.
Konto 961 – „Wynik wykonania budżetu”
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.
W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma – stan nadwyżki. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto 960.
 
 
Konta pozabilansowe
Konto 991 – „Planowane dochody budżetowe”
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu, zmniejszające plan dochodów budżetu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu, zwiększające planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991.
Konto 992 – „Planowane wydatki budżetowe”
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu, zmniejszające plan wydatków budżetowych lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.
 
 
 
 
        Załącznik Nr 2
       do Zarządzenia Nr 146/2012
                                                         Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                        z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 
Zakładowy plan kont dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu
 
KONTA BILANSOWE
 
Konto 011 – „Środki trwałe”
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki , które nie podlegają ujęciu na koncie 013.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenie stanu i wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie 071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności
1)          przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość zwiększających wartość początkową środków trwałych,
2)          przychody środków nowo ujawnionych,
3)          nieodpłatnie przyjęcie środków trwałych,
4)          zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności :
1)          wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia,zużycia,sprzedaży oraz niedopłatnego przekazania,
2)          ujawnione niedobory środków trwałych
3)          zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić :
1)          ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,
2)          ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe
3)          należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn,które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe” :
Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych nie podlegających ujęciu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby działalności jednostki ,które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia,a na stronie Ma – zmniejszenie stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu,z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności :
1)środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,
2) nadwyżki środków trwałych w używaniu,
3)nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności :
1)wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,
2)ujawione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.
 Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia ,a na stronie Ma –wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.
Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn –zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do konta 011 i 020.Do kont 011,020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową. Konto 071 może wykazywać saldo Ma,które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.
Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia,a na stronie Wn – zmniejszenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie a także stanowiących niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych,wydanych do używania środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżki środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych a także otrzymanych nieodpłatnie.
Saldo konta 072 może wykazywać saldo Ma,które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych oraz do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności :
1)poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców ,jak i we własnym imieniu,
2)poniesione koszty dotyczące do montażu, lecz jeszcze nieoodanych do używania maszyn,urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów,
3)poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa,rozbudowa,rekonstrukcja,adaptacja lub modernizacja),które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów ,a w szczególności
1)środków trwałych
2)wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych środków trwałych. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowane ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.
Konto 080 może wykazywać saldo Wn,które oznacza wartość kosztów środków trwałych wbudowie i ulepszeń.
Konto 101 – „Kasa”
Służy do ewidencji krajowej gotówki znajdującej się w kasie jednostki.Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma- rozchody gotówki i niedobory kasowe.Ewidencja szcegołowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie stanu gotówki w walucie polskiej.Konto 1010 może wykazywać saldo Wn ,które oznacza stan gotówki w kasie.
Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki”
 Służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych, objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych :
1)otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223,
2)z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych),w korespondencji z kontem 101,221 lub innym właściwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się :
1)zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych(ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych),w korespondencji z właściwymi kontami zespołów :1,2,3,4,7 lub 8,
2)okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych ,w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie :
1)przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 223,
2)przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222.
Na koncie 130/1 ujmuje się wpłaty z tytułu realizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (dzierżawy, sprzedaż), wpłaty z tytułu realizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych  należnych i wpłaconych podatków i opłat , wpłaty z tytułu realizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych – należnych i wpłaconych podatków i opłat .
Konto 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia ”
Służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia , w szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek bankowy,a na stronie Ma –wypłaty środków z rachunku bankowego.Konto135 może wykazywać saldo Wn,które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym funduszu.
Konto 139 – „Inne rachunki bankowe”
Służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące,w tym na rachunkach pomocniczych i specjalnego przeznaczenia. Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów sum depozytowych.Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych,tak aby zachodziła pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki a księgowością banku.Na stronie Wn ujmuje się wpływy sum depozytowych.Na stronie Ma ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonego rachunku bankowego.Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie stanu środków pieniężnych dla każdego kontrahenta.Konto 139 może wykazywać saldo Wn,które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym.
Konto 141- ” Środki pieniężne w drodze „
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze a na stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. Środki pieniężne w drodze ewidencjonowane są na bieżąco. Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Służy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług,zaliczek na poczet dostaw,robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych według poszczególnych kontrahentów, a także należności z tytułu przychodów finansowych.Konto 201 może mieć dwa salda .Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,a saldo Ma –stan zobowiązań.
Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej ( zaległości i nadpłaty ). Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą. Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w dochodach budżetowych.
Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji odpowiednio z kontem 130.Na sronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego roczneprzeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800,na podstawie sprawozdań budżetowych. Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu. Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych,w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich Na stronie Wn konta 223 ujmuje się :
1)w ciągu roku budżetowego roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych ,zrealizowanych wydatków budżetowych, na konto 800
2)okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:
1)okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130,
Na koncie 223 ujmuje się również operacje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostki.
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek organu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
Konto 224 – „Rozliczenie  dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich”
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych.
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności :wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone w korespondencji z kontami 810 lub 130; wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym,w korespondencji z kontem 130.
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie wartości przekazanych dotacji według jednostek.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budżetowych, są ujmowane na koncie 221.
Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu,a na stronie Ma – zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.Konto 225 może mieć dwa salda.Saldo Wn oznacza stan należności,a saldo Ma – stan zobowiązań wobec budżetów.
Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”
Służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności należności długoterminowe,w korespondencji z kontem 840,a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych, w korespondencji z kontem 221.Na stronie Ma ujmuje się przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok w korespondencji z kontem221.Saldo Wn konta 226 oznacza wartość długoterminowych należności.Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych należności budżetowych.
.Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Konto 229 służy do ewidencji,innych niż z budżetami, rozrachunków publiczno-prawnych,a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań ,a na stronie Ma –zobowiązania,spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów ,z którymi dokonywane są rozliczenia. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma –stan zobowiązań.
Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych, zaliczonych na mocy odrębnych przepisów do wynagrodzeń a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy,umowy zlecenia,umowy o dzieło,umowy agencyjnej i innych umów.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności :
1)wypłaty pieniężne lub przelew wynagrodzeń,
2)wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
3)wartość wydanych świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń
4)potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna umożliwić ustalenie stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń. Saldo Wn oznacza stan należności,a saldo Ma –stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z wszelkich innych tytułów niż wynagrodzenia.Na stronie Wn konta 234 ujmuje się : wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciażające jednostkę, należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych, należności z tytułu z pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, należności i roszczeń od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, zapłacone zobowiązania wobec pracowników
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności :wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych, wpływy należności od pracowników. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków.Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,a saldo Ma –stan zobowiązań wobec pracowników.
Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań, nie objętych ewidencją na kontach201 -234. Konto 240 może być używane również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń,a także krótko-i długoterminowych należności funduszy celowych.Na stronie Wn ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań,a na stronie Ma –powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczen.Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie rozrachunków,roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,a saldo Ma – stan zobowiązań.
 
Konto 245 –„Wpływy do wyjaśnienia „
Konto służy do ewidencji wpłaconych a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat. Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.
Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
Konto 290służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenie wartości i odpisów aktualizujących należności,a na stronie Ma –zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.
Konto 310 – „Materiały”
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów znajdujących się w na stanie jednostki w szczególności zapasów paliwa w bakach oraz opału. Na sronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie wartości stanu zapasów a na stornie Ma –jego zmniejszenia.Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów w cenach .zakupu.
Konto 400 – „Amortyzacja”
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.Na stronie Wn ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne,a na stronie Ma –zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku
Na wynik finansowy. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn,które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji.Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej,pomocniczej i ogólnego zarządu. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.
Konto 402 - "Usługi obce"
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej
jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.
Konto 403 - "Podatki i opłaty"
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.
Konto 404 - "Wynagrodzenia"
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).
Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu
wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów,które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"
Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych,odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.
Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"
Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:
1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów i kosztów operacji
finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
2) podatków nieujętych na koncie 403;
3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji przekazanych.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do potrzeb planowania,analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków.
Konto 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki,w szczególności do których zalicza się podatki,opłaty,składki,inne dochody budżetu państwa,jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek ,należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach budżetowych sporządzane przez te organy. W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.
Konto 750 - "Przychody finansowe"
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych niestanowiących dochodów budżetowych. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewni
 wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn konto 750).Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze podstawową działalnością jednostki, w tym
wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 720, 750.W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,
3) odpisane przedawnione zobowiązania,otrzymane odszkodowania,kary, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe;
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji
ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:
1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe. Konto 761 służy również - w jednostkach ewidencjonujących koszty na
kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 - do ewidencji zapisów uzupełniających,
dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów (w tym także
rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7. Na stronie Wn konta 761 (w korespondencji ze stroną Ma konta 490) ujmuje się zwiększenie stanu produktów. W końcu roku obrotowego przenosi się:
1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma konta 761;
2) na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
Konto 800 - "Fundusz jednostki"
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn
konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami
regulującymi gospodarkę finansową jednostki. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222;
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych wykorzystanych na
inwestycje z konta 810;
4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
5) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,
6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223;
3) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych;
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie,
6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;
7) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i
zmniejszeń funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na
inwestycje"
Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z
budżetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się :
1)wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone w korespondencji z kontem 240 
2)wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone ,w korespondencji z kontem 224 ,
3)równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie :śrdoków trwałych w budowie,zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku , salda konta 810 na konto 800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronieWn - ich zmniejszenie lub rozwiązanie. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu:
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń;
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135
"Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki.
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń
i kierunków zmniejszeń;
2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Konto 860 - "Wynik finansowy"
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409;
2) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów oraz na
inwestycje samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 740;
3) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych, w
korespondencji z kontem 761;
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma
- zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto
800.
 
2. Konta pozabilansowe
Konto 975 - "Wydatki strukturalne"
Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w jednostkach, w których ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych. Na stronie Wn konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych według klasyfikacji wydatków strukturalnych. Na stronie Ma konta 975 ujmuje się wartość wydatków strukturalnych.
Konto 976 Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami
Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym;
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków
budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym
jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku budżetowym;
2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień,
których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Ewidencja
szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego, z
wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.
grunty)
 
 
Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 31.08.2012 r.
Wersja XML