Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 144/2012 z dnia 29.08.2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Międzylesie na rok 2013.

Zarządzenie nr 144/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 29 sierpnia 2012r.
 
 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu Gminy Międzylesie na rok 2013.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w wykonaniu uchwały nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej , zarządzam co następuje :
§ 1
1. Zobowiązuję :
    1/   Kierowników Referatów Urzędu Miasta i Gminy :
           - Finansowego
     - Organizacyjnego
     - Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
     - Infrastruktury Technicznej
     - Spraw Obywatelskich
     - Stanowisko ds. Oświaty
    2/   Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy :
     - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu
     - Zespołu Szkół w Międzylesiu
     - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie
     - Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu 
           - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu
     - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie
     - Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu
      do opracowania i przedłożenia Skarbnikowi Miasta i Gminy w terminie do dnia 30 września 2012r. materiałów informacyjnych i planistycznych do budżetu Gminy na rok 2013 w zakresie kierowanej jednostki.
    2.   Wzór wykazu zadań bieżących i inwestycyjnych proponowanych do budżetu Gminy przez  kierowników referatów określono w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    3  Zobowiązuję Kierowników referatów i jednostek organizacyjnych do ścisłej merytorycznej współpracy w zakresie opracowania materiałów.
 
§ 2
     1. Wartość ujętych w materiałach zadań rzeczowych wynikać winna z dokumentacji i kosztorysów a w przypadku ich braku być określona szacunkowo a w terminie późniejszym potwierdzona dokumentacją lub kosztorysem.
      2. W materiałach do budżetu Gminy na rok 2013 winny być przewidziane środki finansowe na opracowanie dokumentacji i projektów pod przyszłe inwestycje ( również do realizacji w latach następnych). 
 
§ 3
 
Sołectwa mogą składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego z budżetu Gminy w terminie do 30.09.2012 r.
  Wnioski złożone do Referatów uwzględniane są przez Kierowników w merytorycznym zakresie ich działania.
 
§ 4
   1. Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków oraz skalkulowanych dochodów własnych, subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych, Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy i przedłoży je Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do 30 października 2012 roku.
     2. Opracowanie projektu budżetu Gminy wraz z objaśnieniami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową oraz przedłożenie tych materiałów Radzie Miejskiej winno nastąpić do dnia 15 listopada 2012 r.
§ 5
 
  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Międzylesie.
 
§ 6
 
   Wskaźniki do budżetu zostaną przekazane niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Skarbnika Miasta i Gminy.
 
§ 7
 
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 Burmistrz Tomasz Korczak
 

XLSzał. nr 1- plany na 2013.xls


 

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2012-08-29


XLSzał. nr 1- plany na 2013.xls

Wersja XML